PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Fundacja PGE
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN

muzeum_baner.png KONKURS2023.jpg
Deklaracja dostępności
30.11.2020.

Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.bdpn.pl oraz https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=94

Data publikacji strony internetowej: 2005-06-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Niektóre dokumenty są niedostępne, ponieważ zostały opublikowane przed datą ogłoszenia ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Dokumenty pochodzą z innych źródeł
3. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Dyrektor: dr Ryszard Prędki,

Zastępca Dyrektora: dr inż. Stanisław Kucharzyk,

Zastępca Dyrektora: dr Grażyna Holly,

P. o. Zastępcy Dyrektora: dr Przemysław Wasiak.

adres: Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska

telefon: (13) 461-06-10

e-mail: dyrekcja@bdpn.pl

strona internetowa: www.bdpn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: Skrytka /BdPN/skrytka na platformie ePUAP.

godziny urzędowania: pon. – pt. godz. 730 - 1530

Dostępność architektoniczna siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Adres siedziby: Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.

 1. Przy budynku znajduje się wydzielone miejsce do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Do wejścia do siedziby prowadzą schody.
 3. Istnieje możliwość dojazdu do schodów prowadzących do wejścia do budynku.
 4. Do budynku mają wstęp osoby korzystające z psa asystującego.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 6. W budynku brak jest urządzeń i innych rozwiązań architektonicznych ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym.
 7. Nie ma dostępności tłumacza języka migowego.
 8. Wprowadzono zmiany w organizacji działalności Bieszczadzkiego Parku Narodowego celem zapewnienia dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami:

a) wsparcie ze strony pracowników parku osobom ze szczególnymi potrzebami;

b) możliwość (po uprzednim uzgodnieniu) obsługi interesantów w obiekcie z dostępnością architektoniczną, znajdującym się w sąsiedztwie siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego pod adresem: Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Wołosatem.

c) wsparcie techniczne poprzez zapewnienie kontaktu telefonicznego,
korespondencyjnego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Aplikacje mobilne

Bieszczadzki Park Narodowy udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach dostępności jest: Koordynator dostępności dr Grażyna Holly, e-mail: gholly@bdpn.pl tel. 13 461 1091.

Każdy ma prawo wystąpić do Bieszczadzkiego Parku Narodowego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Bieszczadzki Park Narodowy niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz o terminie realizacji żądania, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy Bieszczadzki Park Narodowy nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia w Bieszczadzkim Parku Narodowym skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 
spacer
Nowości
Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg
Kamera internetowa
 • Widok na Tarnicę
 • Widok na Wielką Rawkę
 • Schron Turystyczny "Chatka Puchatka"
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer